Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie ,,Galeria Jednego Obrazu”. Jeden autor może nadesłać lub dostarczyć osobiście JEDEN OBRAZ wykonany osobiście w dowolnej technice plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, fotografia, techniki komputerowe i inne. Konkurs jest dostępny dla osób pełnoletnich.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkurs jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.
 2. Konkurs jest dostępny dla osób pełnoletnich.
 3. Jeden autor może nadesłać lub dostarczyć JEDEN OBRAZ wykonany osobiście w dowolnej technice plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, fotografia, techniki komputerowe i inne.
 4. Format pracy nie może być większy niż 70×100 cm.
 5. Na odwrocie pracy należy umieścić kartę i podać kolejno:
  • imię i nazwisko autora,
  • dokładny adres,
  • e-mail,
  • numer telefonu,
  • tytuł obrazu.
 6. Pracę w sztywnym opakowaniu należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, adres:
  FILIA NR 2, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  ul. M. Kozara-Słobódzkiego 19/01
  58-105 Świdnica
  z dopiskiem: GALERIA JEDNEGO OBRAZU.
  Do pracy należy załączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.
 7. Prace po rozstrzygnięciu konkursu należy odebrać osobiście w budynku głównym biblioteki, organizator nie odsyła prac. W przypadku ich nie odebrania, prace przechodzą na własność biblioteki.
 8. Organizator zapewnia sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania nagrodzonych prac w prasie, telewizji i internecie.
 9. Jury ma prawo do niewyłonienia zwycięzcy w danym cyklu konkursowym, co poskutkuje kolejnym ogłoszeniem konkursu w następnym kwartale.
 10. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatora i Uczestników konkursu.
 11. W przypadku prac, na których został utrwalony wizerunek osób trzecich, nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na pracy. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. Zmianami.
 12. Autor pracy akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

TERMINARZ

 • Ostateczny termin przyjmowania prac do 31.07.2024 r. Jury będzie oceniać prace w cyklu kwartalnym.
 • Zawiadomienie o wynikach: sierpień 2024 r. – www.mbp.swidnica.pl.
 • Praca eksponowana będzie przez miesiąc od ustalenia werdyktu, w GALERII JEDNEGO OBRAZU. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, FILIA NR 2
 • ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19/01
 • 58-105 Świdnica

NAGRODA

 • Karta podarunkowa o wartości 300 zł oraz możliwość zorganizowania indywidualnej wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

2024:

2023: