Informacje o Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy (MBP) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świdnicy pod numerem „1”.

Biblioteka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 3. Statutu nadanego przez Radę Miasta Świdnica, Uchwałą Nr XXX/378/01 z dnia
  31 sierpnia 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Świdnica.

Nadzór nad jej działalnością, w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Świdnica. Nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Działalność

Podstawową działalnością statutową Biblioteki jest upowszechnianie i ochrona kultury na terenie miasta realizowana poprzez:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych;
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
 • prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej popularyzatorskiej i instrukcyjno – metodycznej;
 • pełnienie obowiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej;
 • popularyzację książki i czytelnictwa.

Biblioteka współdziała z bibliotekami innych sieci, a także z innymi instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców Świdnicy. Jest miejscem wymiany dokumentów, usług i informacji świadczonych w oparciu o nowe technologie, ale także miejską instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy z placówkami sieci środowiska twórcze oraz stwarzającą możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów MBP realizowane jest w następujących działach/filiach:

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych;
 • Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czasopism;
 • Dział Multimedialny;
 • Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży;
 • Filie biblioteczne:

Filia nr 1, ul. Wrocławska 44;

Filia nr 2, ul. Kozara – Słobódzkiego 21;

Filia nr 3, ul. Leśna 27-29, Szpital „Latawiec”;

Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55.

Informacja:

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica;
 • wysłać e-mail na adres: mbp@mbp.swidnica.pl;
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 74-640-09-46;