Wstęp

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.mbp.swidnica.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.mbp.swidnica.pl/

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnego dostępu pod numerem telefonu 74/640-09-46 lub wysłać e-mail na adres: mbp@mbp.swidnica.pl

Informacja o dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • brak jednoliterowych skrótów klawiaturowych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków dla treści dodanych przed 23.09.2020.
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Oświadczenie sporządzono: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mbp.swidnica.pl/ spełnia wymagania w 99,29%, (aktualizacja z dnia 10.01.2023 r.)

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępna strona

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zwiększanie kontrastu
Strona internetowa umożliwia włączenie trybu zwiększonego kontrastu.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: mbp@mbp.swidnica.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Dyrektor
Ewa Cuban

II piętro, pok. 315
tel. 74/640-09-46

Dyrektor Biblioteki przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 11:00.
Przyjęcia interesantów odbywają się także w każdy inny dzień tygodnia po wcześniejszym umówieniu.
Wnioski kierować można również na adres:

mbp@mbp.swidnica.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida znajdujący się w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • dźwig dla osób niepełnosprawnych z dzwonkiem
 • dostęp do dźwigu osobowego (winda)
 • alternatywne boczne wejście do budynku
 • wideodomofon
 • mechanizm automatycznie otwierający drzwi wejściowe
 • toalety dla niepełnosprawnych na każdym piętrze
 • jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem
 • wstęp z psem asystującym

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby ułatwić komunikację z naszą instytucją posiadamy usługę natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego https://tlumacz.migam.org/mbp_swidnica

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica,
 • wysłać e-mail na adres: mbp@mbp.swidnica.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 74/640-09-46
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 7:00-15:00.