Regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy

§ 1 Przepisy ogólne

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, zwanej dalej MBP, są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

 2. Czytelnik MBP ma prawo do:

  a) wypożyczania na zewnątrz książek i innych mediów,

  b) korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,

  c) korzystania z komputerów,

 1. Wypożyczanie zbiorów w skomputeryzowanych działach/filiach MBP możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu własnej karty czytelnika.

 2. Zagubienie karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty.

 3. MBP nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

§ 2 Procedura zapisu

 1. Przy zapisie do MBP zgłaszający powinien:

  a) obywatel Polski – okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel, po zapoznaniu się z Regulaminem wypełnić i podpisać kartę zobowiązania,

  b) obywatel innego kraju – okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem, po zapoznaniu się z Regulaminem wypełnić i podpisać kartę zobowiązania.

 1. Podanie przez czytelnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez MBP.

 2. Przy zapisie do MBP czytelnik zobowiązany jest podać adres do korespondencji.

 3. Czytelnika niepełnoletniego do MBP zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania, jako poręczyciel.

 4. Osoba mająca nierozliczone zobowiązania wobec MBP nie może być poręczycielem osoby niepełnoletniej.

 5. Po zapisaniu się do działów/filii skomputeryzowanych każdy czytelnik otrzymuje własną kartę biblioteczną. Koszt wydania karty określa cennik usług bibliotecznych. Czytelnikom do lat 18 pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie.

 6. Konto czytelnika niepełnoletniego jest ważne do uzyskania przez niego pełnoletności. Po tym czasie czytelnik zobowiązany jest do uaktualnienia danych osobowych w zapisie i po zapoznaniu się z Regulaminem, własnoręcznego podpisania karty zobowiązania.

 7. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zameldowania/korespondencji oraz innych danych przekazanych w trakcie zapisu.

 8. Konto czytelnika ważne jest przez rok od momentu zapisu. Po tym czasie czytelnik zobowiązany jest do uaktualnienia podanych danych osobowych w trakcie pierwszej wizyty w roku kalendarzowym.

 9. Czytelnikowi przysługuje w szczególności prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na warunkach określonych w rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r.).
 10. Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości korzystania z zasobów MBP, informacyjnych, statystycznych oraz związanych z odzyskiwaniem wypożyczonych zasobów bibliotecznych i naliczonych kar za ich przetrzymanie.

 11. Czytelnik rezygnujący z usług MBP ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a MBP ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP,
  a MBP nie ma ustawowych obowiązków przetwarzania danych osobowych Czytelnika.

 12. Konto czytelnika nieaktywne przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego zobowiązanie zniszczone, pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP, a MBP nie ma ustawowych obowiązków przetwarzania danych osobowych Czytelnika.

§ 3 Udostępnianie zbiorów

 1. Ze zbiorów wypożyczanych na zewnątrz mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.

 2. Ze zbiorów udostępnianych na miejscu mogą korzystać osoby, które są zapisane do MBP po okazaniu karty czytelnika lub dokumentu ze zdjęciem i wpisaniu się w dzienniku odwiedzin.

 3. Gry samodzielnie mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat.

 4. Jednorazowo można wypożyczyć w dziale/filii MBP następującą liczbę zbiorów:

  a) książki, zbiory regionalne – do 8 egz. na 28 dni, w tym:
  księgozbiór podręczny na 14 dni

  b) pozostałe zbiory – w sumie 5 egz., w tym:
  książki mówione – do 5 egz. na 28 dni
  kursy do nauki języków – do 3 egz. na 28 dni
  gry – 1 egz. na 7 dni
  filmy – do 3 egz. na 3 dni
  muzyka, fitness – do 3 egz. na 7 dni

 1. Dokumenty Życia Społecznego są udostępniane na miejscu.

 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Poszczególne typy zbiorów można przedłużyć:

  a) książki, książki mówione, kursy do nauki języków, zbiory regionalne – jeden raz o 28 dni,

  b) książki z księgozbioru podręcznego – dwa razy o 14 dni;

  c) filmy – raz o 3 dni,

  d) muzyka, fitness, gry – raz o 7 dni

  e) pozostałe zbiory – jeden raz o 28 dni

 1. Termin zwrotu zbiorów aktualnie zarezerwowanych nie podlega przedłużeniu.

 2. Czytelnik może samodzielnie zmienić termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu.

 3. MBP może skrócić okres wypożyczenia każdego zbioru bibliotecznego, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

 4. Przy wypożyczaniu zbiorów szczególnie cennych, MBP pobiera kaucję w wysokości obowiązującej ceny rynkowej a w przypadku gier, których wartość rynkowa przewyższa kwotę 100 zł pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50% ceny gry.

 5. Czytelnik samodzielnie lub za pośrednictwem bibliotekarza może zamówić media, które są wypożyczone przez innych czytelników. Jednorazowo w jednym dziale/filii można zamówić:
  książki – do 5 egz.,
  pozostałe zbiory – 3 egz. (w tym gry – 1 egz.).

 1. Zamówione pozycje książkowe czekają na odbiór do 7 dni a pozostałe zbiory 3 dni od daty powrotu egzemplarza do działu/filii MBP.

 2. Czytelnik może osobiście dokonać zamówienia online zbiorów za pośrednictwem konta czytelnika. Zamówienie online jest ważne 6 miesięcy.

 3. Czytelnik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania, czy zamówienie zostało już zrealizowane.

 4. Czytelnik przed wypożyczeniem zbiorów bibliotecznych powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, które nie zostały uprzednio zgłoszone, odpowiada czytelnik dokonujący zwrotu.

 5. Każda gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia należy zgłosić przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków
  i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.

 6. Wybrane zbiory czytelnik wypożycza u bibliotekarza i także jemu je zwraca.

 7. Wypożyczone zbiory należy zwracać w dziale/filii MBP, w której zostały wypożyczone.

 8. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych zbiorów bez wezwania MBP.

 9. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada czytelnik.

 10. Czytelnik może za zgodą kierownika działu/filii dostarczyć zamiast zagubionego zbioru inne, ale przydatne MBP, jednak nie o mniejszej wartości.

 11. W przypadku niezwrócenia zbiorów w ustalonym terminie, MBP dochodzi ich zwrotu na podstawie monitów telefonicznych, listownych i e-mailowych.

Powiadomienia niniejsze mają charakter pomocniczy oraz informacyjny, a niewysłanie ich do Czytelnika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

§ 4 Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Czytelnik może zamówić zbiory w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Ze sprowadzonych zbiorów czytelnik korzysta na miejscu.

 2. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają książki z księgozbioru podręcznego, encyklopedie, słowniki, starodruki, wydawnictwa wielkoformatowe, płyty analogowe oraz gry.

 3. Termin zwrotu określa Biblioteka wypożyczająca dane zbiory.

 4. Koszty przesyłki pocztowej wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi czytelnik.

§ 5 Korzystanie z komputerów

 1. Korzystanie z komputerów bibliotecznych zainstalowanych w MBP jest bezpłatne.

 2. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych mają osoby, które są zapisane do MBP
  i nie mają zablokowanego konta, po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości i wpisaniu się do dziennika odwiedzin.

 3. Praca na komputerach należących do MBP jest monitorowana.

 4. Czytelnik może korzystać z komputerów bibliotecznych wyłącznie w celach edukacyjnych
  i informacyjnych.

 5. Czytelnicy do 13 roku życia korzystają ze stanowisk komputerowych i internetu pod opieką opiekuna prawnego.

 6. Czytelnik może korzystać ze stanowisk komputerowych przez 1 godzinę dziennie. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu czytelnikowi.

 7. Czytelnik zobowiązany jest zakończyć pracę na komputerze 10 minut przed zamknięciem działu/filii MBP.

 8. Czytelnik zajmuje stanowisko wskazane przez bibliotekarza i korzysta z niego samodzielnie.

 9. Czytelnik ma obowiązek, korzystając z komputerów, odtwarzać dźwięk przez słuchawki.

 10. W przypadku awarii komputera należy powiadomić o tym pracownika MBP bez podejmowania próby naprawy.

 11. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające
  z niewłaściwego użytkowania.

 12. Czytelnik ma prawo do:

  a) korzystania z zainstalowanych programów,

  b) korzystania z dostępu do Internetu,

  c) rezerwacji czasu pracy na komputerze,

  d) kopiowania danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 1. Czytelnikowi zabrania się:

  a) instalować programy i zmieniać konfigurację oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,

  b) wykorzystywać komputerów zainstalowanych w MBP do gier, czatów, wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.),

  c) wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców,

  d) wykorzystywać komputerów MBP i Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej,

  e) zostawiać własne pliki na dysku komputera. Pozostawione pliki zostaną usunięte.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia w porządku zajmowanego przez siebie stanowiska komputerowego.

 2. Pracownik MBP ma prawo kontrolować zgodność wykorzystania komputera z zasadami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w Regulaminie pracownik MBP może odebrać prawo do korzystania z komputera.

§ 6 Opłaty

 1. MBP może pobierać kaucje za wypożyczane zbiory, opłaty za przetrzymanie zbiorów ponad termin określony w § 3 ust.4, za usługi ksero, usługi komputerowe, oraz inne określone niniejszym Regulaminem.

 2. Wysokość pobieranych opłat określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.

 4. Kaucja:

  a) zwracana jest po terminowym zwrocie zbioru bibliotecznego, za okazaniem dowodu wpłaty. W przypadku jego braku, należy napisać podanie do Dyrektora Biblioteki o zwrot kaucji.

  b) zwracana kwota może być pomniejszona o opłaty dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie takie jak przekroczenie terminu wypożyczenia i pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego zbioru.

  c) może być zatrzymana w przypadku niezwrócenia gry, książki lub innego zbioru a także
  w przypadku ich uszkodzenia lub zdekompletowania.

 1. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony w § 3 ust. 4 MBP pobiera opłaty od każdego wypożyczonego egzemplarza w kwocie:

  a) książki (w tym książki mówione,), kursy do nauki języków, zbiory regionalne – 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu;

  b) filmy, muzyka, gry, fitness– 2,00 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.

 1. Koszty wezwań oraz monitów ponosi czytelnik.

 2. Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, MBP blokuje jego konto do czasu uregulowania zobowiązań a ponadto
  w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w § 3 ust. 4 MBP może skierować sprawę do postępowania windykacyjnego.

§ 7 Usługa „Książka do domu”

 1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, przewlekle chore lub niepełnosprawne ruchowo, zamieszkałe na terenie Świdnicy, które wypełniły kartę zobowiązania i nie mogą samodzielnie korzystać ze zbiorów w działach/filiach MBP.

 2. Chęć skorzystania z usługi „Książka do domu” należy zgłosić w dziale/filii MBP usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

 3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze w miarę możliwości Biblioteki.

 4. Z usługi „Książka do domu” nie mogą korzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 5. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory MBP na zasadach określonych niniejszym Regulaminem .

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania mediów i pozostałego mienia MBP oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

 2. Użytkownik korzystający ze zbiorów MBP zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w obowiązującej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. MBP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia i wypadki losowe podczas zajęć i imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy.

 4. W MBP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania środków odurzających oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 5. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania,
  a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny.

 6. Rodzice nie mogą pozostawiać w MBP dzieci poniżej 7.roku życia bez opieki a w trakcie zajęć, wydarzeń organizowanych przez MBP rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej powinien pozostać na terenie działu/filii MBP.

 7. Użytkownicy wprowadzający na teren MBP zwierzęta domowe odpowiadają za wszelkie wyrządzone przez nie szkody i są zobowiązani do ich usunięcia.

 8. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektora MBP czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług MBP.

 9. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 10. Dyrektor MBP ma prawo zamknąć na określony czas działy/filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

 11. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.mbp.swidnica.pl oraz w poszczególnych działach/ filiach MBP.

 12. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczenie ich na stronie www.mbp.swidnica.pl oraz w działach/ filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

 13. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2018 r.

Cennik – załącznik

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast