Znak sprawy: MBP.A.261.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodne z procedurą udzielania zamówień publicznych poniżej 130 tys. złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, których kwota nie przekracza 130 tys. złotych

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świdnicy, NIP 8840010128, REGON 000282286, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18.

Aktualny Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru obsługuje centrala pożarowa POLONA ALFA 4200.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Zakup i montaż – centrali systemu sygnalizacji alarmowej pożaru;
 2. Zakup i montaż optycznych czujek dymu wraz z gniazdami – 105 szt.;
 3. Zakup i montaż czujek temperaturowych – 2 szt.;
 4. Zakup i montaż ręcznych przycisków ostrzegaczy pożarowych wraz z ramkami – 10 szt.;
 5. Zakup i montaż sygnalizatorów optyczno – akustycznych wewnętrznych – 5 szt.;
 6. Zakup i montaż sygnalizatorów optyczno – akustycznych zewnętrznych – 3 szt.;
 7. Zakup i montaż optycznych wskaźników zadziałania czujek – 27 szt.;
 8. Pomocnicze materiały instalacyjne;
 9. Demontaż i utylizacja starych urządzeń istniejącego systemu sygnalizacji;
 10. Programowanie i uruchomienie systemu;
 11. Wymiana okablowania w przypadku niewykorzystania przy montażu istniejących przewodów;
 12. Oznakowanie urządzeń wg norm;
 13. Uporządkowanie terenu prac wraz z wywozem gruzu.
 14. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
 15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach oferowanej ceny do:
 1. dostarczenia i zainstalowania wszystkich wymaganych elementów zamówienia;
 2. utylizacji we własnym zakresie zdemontowanych części systemu sygnalizacji alarmowej pożaru;
 3. przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty, ze względu na specyfikę budynku;
 4. wykonania wszystkich prac instalacyjnych w taki sposób aby nie przeszkadzały one w normalnej pracy pracowników Zamawiającego. Zamawiający udostępnia Wykonawcy swoje zasoby w godzinach pracy i jeśli będzie to konieczne po godzinach pracy i w dni wolne. Oznacza to, że Wykonawca powinien wykonać prace w godzinach pracy Zamawiającego, a w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym po godzinach pracy i w dni wolne;
 5. dostarczenia instrukcji obsługi systemu alarmowego wraz z planem rozmieszczenia urządzeń, oraz przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla użytkowników systemu,
 6. bezpłatnego wykonywania przeglądów i konserwacji systemu zgodnie z normą PKN-CEN/TS
  54-4:2018 oraz instrukcjami producentów urządzeń w trakcie całego okresu gwarancyjnego.
 7. zapoznania się ze wzorem umowy – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę postanowień umowy i oferty.
 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy;
 2. Zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny otrzymanych ofert.
 3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
 1. Kryterium Cena – max. 50 pkt.;
 2. Okres trwania gwarancji – max. 30 pkt.;
 3. Czas reakcji na zgłoszenie usterki – max. 20 pkt.%
 4. Oferta może zdobyć max. 100 pkt.
 5. Sposób obliczania wartości punktowej:

                        najniższa

                       cena brutto

Cena (C ) = ————————— x 50 pkt

                        cena brutto

                     oferty badanej

                              okres gwarancji

                             w ofercie badanej

Gwarancja (G ) = ———————————- x 30 pkt

                           najdłuższy oferowany

                             okres gwarancji

                              najkrótszy oferowany

                                    czas reakcji

Czas reakcji (R) = ———————————- x 20 pkt

                                    czas reakcji

                                w ofercie badanej

 1. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, który otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 2. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualne zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG lub odpis z właściwego rejestru,
 • parafowany wzór umowy, która stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • specyfikację techniczną urządzeń, które zostaną dostarczone w ramach złożonej oferty,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik;
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi oferentami.
 4. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:
 • bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica),
  pokój nr 315 – sekretariat, czynny w dniach roboczych od godz. 7.00 do 15.00,
 • listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Zamawiającego.
 • elektronicznie na adres: mbp@mbp.swidnica.pl. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (przez osobę lub osoby do tego upoważnione).
 1. Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2024 r. o godz. 14.00 ; decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
 3. Agnieszka Bieniowska – tel. 74 6400949, e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl

                                                                       Podpisano

                                                                         DYREKTOR

                                                                   Miejskiej Biblioteki Publicznej

                                                                  im. C. K. Norwida w Świdnicy

                                                                           Ewa Cuban

                                                                 …………..………………………………

                                                                  podpis Dyrektora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy powołała Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem: nr tel. 609 010402 lub mail: Krzysztof.olejniczak@comars.pl

3 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji procedury przetargowej.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargowej. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

Zapytanie ofertowe z załącznikami MBP.A.261.1.2024

załącznik-nr-2 wzór-umowy MBP.A.261.1.2024