Znak sprawy: MBP.G.410.1.02.2022 

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, tel. 74/6400946, mbp@mbp.swidnica.pl
zaprasza

(na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –
tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)
do złożenia oferty cenowej na:
dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy w 2022 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Sukcesywne dostawy nowości i wznowień wydawniczych książek drukowanych i audiobooków z zakresu literatury pięknej, popularno-naukowej i naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zamawiający wymaga:

 1. możliwości składania zamówień online, faksem, e-mailem i osobiście na książki, także spoza własnego wzornika Wykonawcy, z oferty wydawców wymienionych w oświadczeniu o współpracy z wydawcami
 2. dostawy wybranych przez Zamawiającego książek na własny koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający na zakup książek planuje przeznaczyć w 2022 r. ok. 115000 PLN

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
U
dzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje – waga 100 %. Przez cenę katalogową książki rozumie się cenę ustaloną przez wydawcę dla nabywcy niehurtowego.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia (zał. 1) i dostarczyć z:
− oświadczeniem o współpracy z wydawcami (zał. 2),

− wypełniony i parafowany wzór umowy (zał. 3),
− wykazem wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat trzech dostaw książek o wartości nie mniejszej niż
100 tys. PLN brutto każde, z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie,

− kserokopią aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
− konieczne pełnomocnictwo osoby lub osób uprawnionych do podpisywania oferty.

Wszystkie dostarczone dokumenty i ich załączniki muszą być podpisane przez uprawnione osoby.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2022 na adres Zamawiającego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca podpisze umowę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

POZOSTAŁE UWAGI:

 1. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzeże, że określone informacje nie mogą być udostępniane oraz uzasadni, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec ceny, nazwy i adresu Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawców.
 3. Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego mbp.swidnica.pl oraz mbp.swidnica.bip-gov.info.pl 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Świdnicy,
  ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: krzysztof.olejniczak@comars.pl;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843, z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Małgorzata Szwedo, tel. 746400933, mszwedo@mbp.swidnica.pl

W ZAŁĄCZENIU:

– formularz oferty (zał. 1)
– oświadczenie o współpracy z wydawcami (zał. 2)
– wzór umowy (zał. 3)

…………………………

podpis Dyrektora

Zapytanie ofertowe na stronie BIP