Znak sprawy: MBP.A.261.1.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli stanowiące wyposażenie pomieszczeń Filii nr 2
MBP Świdnica.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń zlokalizowanych w Filii nr 2 MBP Świdnica ul. Kozara-Słobódzkiego 19, 58-100 Świdnica.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. projekt zabudowy stanowi załącznik nr 3
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wymagana gwarancja: minimum 24 miesiące.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r.
 2. Zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny otrzymanych ofert.
 3. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
 1. Zamawiający ocenia i porównuje jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający odrzuca ofertę:
 1. w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
 3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 4. Kryteria wyboru oferty:
 1. cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – max. 60 pkt
 2. termin wykonania zamówienia – max. 20 pkt
 3. doświadczenie gwarantujące wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia – max. 10 pkt.
 4. okres gwarancji dla wykonania mebli – max. 10 pkt.
 1. Oferta może zdobyć łącznie 100 pkt.
 2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz podatek VAT.
 3. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
 4. o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 5. akceptują warunki zawarte w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 6. ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego.
 7. OFERTĘ STANOWI:
 1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:
 1. Wykaz usług (co najmniej 3 usług polegających na wykonaniu mebli projektowanych, nietypowych z montażem o wartości min. 30.000 zł netto jedna) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 2.
 2. oświadczenie o udzieleniu rękojmi za wady oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 zapytania – zawarte w formularzu oferty.
 3. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
 4. Termin składania ofert upływa dnia 10 lutego 2022 r. o godz. 14.00. Oferty należy składać
  w formie pisemnej osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy,

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem.

 1. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń Filii nr 2”.
 2. Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawcy będą związani ofertą nie dłużej niż do dnia 28.02.2022 r.
 5. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi oferentami.
 6. Integralną częścią oferty jest wykaz robót, stanowiący załącznik nr 2, potwierdzający posiadane przez Wykonawcę doświadczenie.
 7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy ul .Franciszkańska 18, w terminie do dnia 10.02.2022 r. do godz. 14.00

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
 2. Agnieszka Bieniowska – tel. 74 6400949, e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl

…………..………………………………

podpis Dyrektora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy powołała Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem: nr tel. 609 010402 lub mail: Krzysztof.olejniczak@comars.pl

3 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji procedury przetargowej.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargowej. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.