Zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2021r. na dostawę nowych gier planszowych

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Z 2019 poz. 1843 z późn.zm.)

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy im. Cypriana K. Norwida

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica

zaprasza do złożenia oferty na: zakup nowych gier planszowych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

dostawa nowych gier planszowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

z możliwością składania ofert częściowych (liczba części: 20)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

12.05.2021r.

KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Dla wszystkich części zamówienia: cena – 100 %

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ROZPOZNANIA CENOWEGO:

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 1). Formularz należy wypełnić w częściach, na które wykonawca składa ofertę, wpisując wartość końcową brutto dla poszczególnych części zamówienia (ostateczną cenę za jaką wykonawca dostarczy płyty do siedziby Zamawiającego). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2021r., do godz. 11.00, e-mailem na adres: multimedia@mbp.swidnica.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom zamówienie.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Anna Grajzer, Wypożyczalnia Multimediów MBP w Świdnicy, tel. 074/6400936

W ZAŁĄCZENIU: wzór formularza oferty ( zał. nr 1)

…………………………………………..

Podpis Dyrektora

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast