Zasady organizacji i prowadzenia zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy
w czasie pandemii

Organizacja zajęć

 1. Zajęcia prowadzone na terenie Biblioteki mogą być realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w Bibliotece.
 2. Każdorazowe zajęcia będą się odbywały zgodnie z aktualnymi zaleceniami
  i wytycznymi.
 3. W przypadku zajęć popołudniowych liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć
  10-ciu uczestników na sali, w której prowadzone będą zajęcia. Dotyczy zajęć popołudniowych – Dizajnersi, Baśniolandia, Zaczytani, Abecadło . W przypadku zajęć popołudniowych „Bajeczne podróże” (Filia nr 2) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 5-ciu uczestników na sali.
 4. W przypadku zajęć dla grup zorganizowanych liczba uczestników będzie weryfikowana indywidualnie, zwracając szczególną uwagę na metrażowe warunki sali, w której będą przeprowadzane zajęcia.

Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów i uczestników

 1. Na zajęcia obowiązują zapisy pod nr tel.:
  74 640 09 42 – Dizajnersi, Baśniolandia, Zaczytani, Abecadło
  74 640 09 36 – spotkania Klubu „Kostka”
  74 640 09 37 – Kinoteka, Kindloteka
  74 640 09 50 – Bajeczne podróże
  74 852 46 22 – Klub „NITKA”
 2. Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie w Bibliotece deklaracji i oświadczenia o stanie zdrowia
  (do pobrania).
 3. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi się stosować do „Zasad obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy”, szczególnie zachowania dystansu społecznego, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.
 5. Nauczyciele przyprowadzający grupy na zajęcia zorganizowane zobowiązani są
  do przebywania na terenie Biblioteki i podczas zajęć w maseczce ochronnej.
 6. W przypadku zajęć dla grup zorganizowanych nauczyciele zobowiązani są do dostarczenia deklaracji i oświadczenia o stanie zdrowia (do pobrania) wypełnionych przez rodziców w przeddzień zajęć.
 7. Zajęcia dla grup zorganizowanych będą przeprowadzane tylko i wyłącznie
  w poniedziałki, wtorki, środy
  po wcześniejszym umówieniu grupy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. W przypadku innych zajęć (np. Kindloteka, Bajeczne podróże itp.) dopuszczalne są inne dni tygodnia.
 8. Zajęcia popołudniowe, na które obowiązują zapisy, będą przeprowadzane w wyznaczonych terminach, raz w miesiącu (Dizajnersi, Baśniolandia, Zaczytani, Abecadło), soboty (spotkania Klubu „Kostka”). Zajęcia popołudniowe w Filii nr 2, na które obowiązują zapisy w środy (Bajeczne podróże).
  Kluby Miłośników Dobrej Książki, Klub „NITKA” działające w Filiach po wcześniejszym umówieniu.
 9. Na zajęcia należy przyprowadzać dzieci punktualnie, a po zajęciach opuścić budynek Biblioteki w jak najszybszym czasie.
 10. Obowiązkiem rodziców/opiekunów uczestnika jest poinformowanie dziecka o zasadach obowiązujących w bibliotece oraz podczas zajęć.
 11. Uczestnik obowiązkowo po wejściu do sali zajęć musi zdezynfekować dłonie.
 12. Uczestnik wchodząc do Biblioteki musi mieć maseczkę ochronną.