Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Wakacje z książką w tle. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia promującego czytanie książek podczas wakacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.06.-31.08.2024 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ W TLE”

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wakacje z książką w tle”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, zwana dalej „Organizatorem”.

CELE KONKURSU

 1. Promocja czytelnictwa.
 2. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności adresatów konkursu.

TEMAT

 1. Tematem Konkursu jest promowanie czytania podczas wakacji, w czasie wolnym, na urlopie,
  w pięknych okolicznościach przyrody.

UCZESTNICTWO

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Świdnicy i powiatu świdnickiego.
 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, skutkować będzie uznaniem zgłoszenia za nieważne.
 3. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami”.

CZAS TRWANIA

 1. Konkurs trwa od 22.06.2024 r. do 16.09.2024 r.
 2. Fotografie konkursowe należy składać w dniach 22.06.2024 r. do 31.08.2024 r.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do 16.09.2024 r.

ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie jednego zdjęcia w wersji elektronicznej.
 2. Zdjęcie winno być wykonane zgodnie z tematem konkursu (promowanie czytelnictwa).
 3. Fotografia musi zostać wykonana wyłącznie przez jednego Uczestnika. Wyklucza się prace tworzone wspólnie.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik). W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem na adres: promocja@mbp.swidnica.pl. W temacie wiadomości należy podać tytuł Konkursu: „Wakacje z książką w tle”.
 6. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_konkurs.
 7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.

KRYTERIA OCENY

 1. Zgodność z tematem konkursu.
 2. Kreatywność i oryginalność.
 3. Walory artystyczne.
 4. Estetyka i technika wykonania.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ NAGRODY

 1. W konkursie zwycięży jeden Uczestnik.
 2. Wybór laureata zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymogi konkursu.
 3. Jury powołane przez Organizatora przyzna jedną nagrodę rzeczową – aparat Instax.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.09.2024 r., o wyniku konkursu laureat poinformowany zostanie telefonicznie oraz mailowo.
 6. Wręczenie nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora.
 7. Laureaci zobowiązują się odebrać nagrody osobiście.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i zdjęcia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
 2. Przekazanie zdjęć konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w fotografii bezterminowo w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć w mediach społecznościowych Organizatora bez powiadamiania autora.
 4. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż:
  a) jest autorem załączonej fotografii,
  b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 6. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Dział Promocji Książek i Czytelnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej, tel. 74 640 09 41, e-mail: promocja@mbp.swidnica.pl.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA