Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn.zm.)

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy im. Cypriana K. Norwida

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica

zaprasza do złożenia oferty na: zakup nowych filmów na DVD i Blu-ray.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

dostawa nowych egzemplarzy filmów na DVD i Blu-ray wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z możliwością składania ofert częściowych (liczba części: 14)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

14.12.2023r.

KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Dla wszystkich części zamówienia: cena – 100 %

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ROZPOZNANIA CENOWEGO:

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 1). Formularz należy wypełnić w częściach, na które wykonawca składa ofertę, wpisując wartość końcową brutto dla poszczególnych części zamówienia (ostateczną cenę za jaką wykonawca dostarczy filmy do siedziby Zamawiającego). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2023r., do godz. 11.00, e-mailem na adres: multimedia@mbp.swidnica.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom zamówienie.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Anna Grajzer, Wypożyczalnia Multimediów MBP w Świdnicy, tel. 074/6400936

W ZAŁĄCZENIU: wzór formularza oferty ( zał. nr 1)

……………………………………………

Podpis Dyrektora