Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, w ramach Świdnickiej Kolędy ogłasza Konkurs na audiobook Moja opowieść wigilijna. Konkurs polega na nagraniu audiobooka – dowolnie wybranego fragmentu tekstu „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa, świątecznej historii należącej do klasyki literatury opowiadającej o przemianie, jaką przechodzi bohater w jedynym dniu w roku, gdy pieniądze tracą swoją moc. Opowieści o magii świąt i o tym, co w życiu jest najważniejsze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu:

§1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu „Moja opowieść wigilijna”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, Wypożyczalnia Multimediów, ul. Franciszkańska 18, zwana dalej „Organizatorem”.

§2. CELE KONKURSU

1. Promocja czytelnictwa.

2. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności adresatów konkursu.

3. Nabywanie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią.

§3. TEMAT

1. Konkurs polega na nagraniu audiobooka – dowolnie wybranego fragmentu tekstu „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa, świątecznej historii należącej do klasyki literatury opowiadającej o przemianie, jaką przechodzi bohater w jedynym dniu w roku, gdy pieniądze tracą swoją moc. Opowieści o magii świąt i o tym, co w życiu jest najważniejsze.

2. Książka dostępna w Bibliotece oraz na stronie Wolnych Lektur https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dickens-opowiesc-wigilijna/

§4. UCZESTNICTWO

1. Konkurs przeznaczony dla uczniów z kl. VI-VIII szkół podstawowych ze Świdnicy i powiatu świdnickiego.

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, skutkowało będzie uznaniem zgłoszenia za nieważne.

3. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.

§5. CZAS TRWANIA

1. Konkurs trwa od 20.11.2023r. do 20.12.2023r.

2. Nagrania konkursowe należy składać w dniach 20.11.2023r. – 13.12.2023r.

§6. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie jednego nagrania w języku polskim.

2. Nagranie audiobooka musi zostać dokonane wyłącznie przez jednego Uczestnika Konkursu. Grupowe nagranie nie zostanie dopuszczone do udziału w Konkursie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik).

4. Organizator dopuszcza, przy nagrywaniu audiobooka, korzystanie z różnych efektów dźwiękowych urozmaicających nagranie i nienaruszających praw autorskich osób trzecich.

5. Długość całego nagrania nie może być krótsza niż 2 min. przy czym nie powinna przekroczyć 5 min.

6. Audiobook powinien być nagrany w formacie mp3, umożliwiającym odsłuchanie go w komputerze w programach do odtwarzania dźwięków np. Windows Media Player, maksymalny rozmiar pliku zawierającego nagranie nie może przekroczyć 20 MB.

7. W celu identyfikacji fragmentu książki „Opowieść wigilijna”, uczestnicy wraz z audiobookiem dostarczają kserokopię wybranego przez siebie fragmentu.

8. Nagranie wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym i fragmentem wybranego tekstu należy przesłać na adres e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl lub dostarczyć osobiście do Organizatora.

§7. KRYTERIA OCENY

1. Poprawność wymowy.

2. Tempo czytania.

3. Ciekawy, indywidualny charakter nagrania.

4. Wyraz artystyczny.

§8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymogi konkursu.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.12.2023r., o wynikach konkursu laureaci poinformowani zostaną telefonicznie oraz mailowo.

3. Wręczenie nagród nastąpi 20.12.2023r. w siedzibie Organizatora.

§9. NAGRODY

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna 3 nagrody w formie bonów do salonu Empik.

2. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

3. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy.

4. Laureaci zobowiązują się odebrać nagrody osobiście.

§10. PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik oświadcza, iż nagranie, biorące udział w Konkursie, przedstawia jego głos, a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez zgłoszenie swojego nagrania do Konkursu.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i nagrania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

2. Przekazanie nagrań konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w nośników bezterminowo.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w mediach społecznościowych bez powiadamiania autora.

4. Nagrodzone nagrania przechodzą na własność Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Wypożyczalnia Multimediów Miejskiej Biblioteki Publicznej, tel. 74 640 09 36, e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl.

Załącznik nr 1