Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Literacko. Patriotycznie – Zapytaj o Polskę, który został ogłoszony w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej,
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie,
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę,
Zasypiać w niej i budzić się.

Utwór Grzegorza Ciechowskiego Nie pytaj o Polskę, niech będzie punktem wyjścia do rozważań literackich na temat: o co Ty spytałabyś/spytałbyś Polskę?

Konkurs ma na celu propagowanie kultury słowa, rozwijanie umiejętności literackich oraz uwrażliwienie na bogactwo języka ojczystego. Celem Konkursu jest również zachęcenie uczestników do zastanowienia się nad tym, czym jest dla nich Polska, jakie jest ich spojrzenie i oczekiwania wobec Ojczyzny.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida
  w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
 2. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości i ma charakter otwarty.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu literackiego jedną pracę.
 4. Warunki uczestnictwa: – termin składania prac: do 3 listopada 2023 r.
  – rozstrzygnięcie konkursu: 10 listopada 2023 r.
  – teksty należy przesłać na adres mailowy biblioteki: multimedia@mbp.swidnica.pl
  – teksty w formacie: jedna strona A4, czcionka Times New Roman 12,
  – prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail, imię
  i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1);
  – prace niespełniające wymogów regulaminu lub przesłane po terminie nie będą oceniane.
 5. Kryteria oceny prac konkursowych: Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury, mając na względzie następujące kryteria: – twórczy charakter utworu, – poprawność stylistyczna i językowa, – oryginalność, – zgodność z tematyką konkursu.
 6. Nagrody w konkursie: Jury konkursu przyzna trzy nagrody w postaci bonów upominkowych do salonów Empik
  o wartości:
  I nagroda – bon na 150 zł
  II nagroda – bon na 100 zł
  III nagroda – bon na 50 zł – Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody drogą e-mailową na adres,
  z którego została przesłana praca konkursowa;
  – nagrody zostaną przesłane drogą pocztową.
 7. Uwaga:
  – udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie Organizatorowi praw autorskich do celów promocji;
  – Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora;
  – prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora.
 8. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 9. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu pod tel. 074 640-09-36 oraz e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl

załącznik nr 1