19 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbędzie wyjątkowy projekt – “Żywa Biblioteka”, który został zapoczątkowany w Danii, a obecnie działa w 70 krajach, w tym w 40 miastach w Polsce.

Na czym polega?
Podobnie jak w prawdziwej bibliotece, Czytelnik/czka Żywej Biblioteki może wybierać z całego szeregu tytułów. Różnica polega na tym, że książkami są tu ludzie, a zamiast czytania jest rozmowa.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zaprasza na wydarzenie organizowane w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego – „Żywa Biblioteka”.

Projekt „Żywa Biblioteka” to metoda edukacyjna i międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa, który stosuje prostą metodę spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom i dyskryminacji. „Żywa Biblioteka” posługuje się językiem biblioteki, by umożliwić pełne szacunku rozmowy, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy i zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych społecznościach, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię.

Celami „Żywej Biblioteki” są:

  1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
  2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
  3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.
  4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec inności.

Świdnicka edycja „Żywej Biblioteki” odbędzie się 19 maja 2023 roku, poprzedzając Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, w godzinach 9.00 – 14.00.

Kontakt: 74/640-09-37 (Robert Staniszewski)

Wsparcia finansowego przy realizacji projektu „Żywa Biblioteka – Świdnica” udzieliła firma Spelltech Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – której serdecznie dziękujemy!

Міська публічна бібліотека Кипріяна Каміла Норвіда у Свідниці запрошує на захід, організований у рамках міжнародного освітнього проекту – «Жива бібліотека».

19 травня – Жива бібліотека

Проект «Жива бібліотека» — це освітній метод і міжнародний рух за права людини та різноманітне суспільство, який використовує простий метод зустрічей і розмов, щоб протистояти упередженням і дискримінації. «Жива бібліотека» використовує мову бібліотеки, щоб уможливити шанобливі розмови, які можуть позитивно вплинути на ставлення та поведінку людей у ​​наших спільнотах, які знаходяться під загрозою ізоляції та маргіналізації через своє походження, колір шкіри, переконання, сексуальну орієнтацію, професію, релігію.

Цілями «Живої бібліотеки» є:

1. Створення простору для діалогу та порозуміння.

2. Акція щодо дотримання прав людини.

3. Передача знань і досвіду від людей, які зазнали дискримінації, стереотипів, упереджень, відчуження.

4. Формування установок відкритості та прийняття по відношенню до іншого.

2-ге свідницьке видання «Живої бібліотеки» відбудеться 19 травня 2023 р., за два дні до Всесвітнього дня Культурного Розмаїття заради Діалогу та Розвитку (21 травня), у головній будівлі Міської Публічної Бібліотеки ім. Ципріяна Каміла Норвіда у Свідниці, з 9.00 до 14.00.

Організаторами проекту є Свідницька Рада Рівного Ставлення та Міська Публічна Бібліотека ім. Ципріяна Каміла Норвіда у Свідниці.