Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji realizuje projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

20 tysięcy euro dofinansowania dostała Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy na wspólny projekt z biblioteką w Policach nad Metuji na promocję polskich i czeskich twórców pogranicza wpisujący się w oś priorytetową 4: Współpraca instytucji i społeczności. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska – 48118,66. Z budżetu Państwa w ramach programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014-2020
2830,44. Projekt realizowany będzie od 01.03.2019 do 31.10.2019.

Głównym celem projektu jest pogłębienie poziomu współpracy, zwiększenie jej intensywności między instytucjami kulturalnymi i społeczeństwem w Świdnicy oraz Policami nad Metuji.

Projekt „Słowem i obrazem”, na realizację którego obie placówki uzyskały dofinansowanie, zakłada szereg działań z zakresu literatury, fotografii, grafiki, mających na celu przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów z pogranicza. Do końca października zaplanowano m.in. warsztaty plenerowe dla początkujących artystów i autorów w Policach nad Metuji oraz konkurs, w którym wyłonieni zostaną autorzy z dorobkiem literackim (jeden z Polski, drugi z Czech), którym zostanie wydana książka w tłumaczeniu na oba języki. Podczas finału, który zaplanowano na połowę czerwca w Świdnicy odbędzie się wystawa poplenerowa (przygotowana jako jedno z kluczowych działań po plenerze) połączona z promocją książek. Podsumowanie odbędzie się także jesienią po czeskiej stronie, a następnie wystawa wróci do Polski.

To nie pierwszy projekt zrealizowany wspólnie przez obie biblioteki. W 2012 r koordynowały „Literackie Inspiracje”. – Biblioteki prowadzą współpracę od lat. Pomysł wspólnego projektu zrodził się podczas kolejnej wizyty partnerskiej. Na etapie przygotowywania się do napisania wniosku odbywały się spotkania dyrektorów placówek, pomysłodawcy projektu oraz zespołów realizujących projekt po obu stronach. Tym projektem chcemy przybliżyć świdniczanom i Czechom dorobek artystów i twórców pogranicza, którzy cieszą się uznaniem w swoim kraju, ale zupełnie nie są znani u sąsiadów – mówi Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Kluczowe działania

Mikroprojekt „Słowem i obrazem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”