Znak sprawy: MBP G.410.1.02.2023

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy

(ZAMAWIAJĄCY)
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, tel. 74/6400946, mbp@mbp.swidnica.pl
wprowadza zmianę w treści zapytania ofertowego

w postępowaniu pn. PRENUMERATA I DOSTAWA PRASY W 2023 R.
DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. C. K. NORWIDA W ŚWIDNICY

Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa prasy w 2023 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy zgodnie ze zmienioną listą tytułów stanowiącą załącznik
nr 2A do zapytania ofertowego .

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia 23.01.2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (termin realizacji zakończy się z chwilą otrzymania ostatniego numeru każdego tytułu za rok 2023).

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.01.2023 r. na adres Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert pocztą elektroniczną oferent przesyła skan wszystkich dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną oferent wyłoniony, jako wykonawca zamówienia obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu oryginał oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zmienia się zał. 2 do zapytania ofertowego lista tytułów MBP Świdnica – prenumerata prasy 2023 rok na załącznik zał. 2A_Lista_tytulow_MBP.G.410.1.02.2023
  2. zmienione załączniki do zał. 3 – wzór umowy:
    – załącznik 1 na załącznik 1A do umowy_Lista_tytulow
    – załącznik 2 na 2A do umowy_Lista_tytulow


w załączeniu:
– załącznik2A_Lista_tytulow_MBP.G.410.1.02.2023

– załącznik 1 na załącznik 1A do umowy_Lista_tytulow
– załącznik 2 na 2A do umowy_Lista_tytulow

………………………………………………………….
podpis Dyrektora