Znak sprawy: MBP G.410.1.02.2023

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy

(ZAMAWIAJĄCY)
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, tel. 74/6400946, mbp@mbp.swidnica.pl
zaprasza
(na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)

do złożenia oferty cenowej na:

PRENUMERATĘ I DOSTAWĘ PRASY W 2023 R.
DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. C. K. NORWIDA W ŚWIDNICY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 • Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa prasy w 2023 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy zgodnie z listą tytułów stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć prasę spełniającą wymogi techniczno-wydawnicze oraz ilościowe określone odrębnie dla każdego tytułu w załączniku nr 2 – „Lista tytułów MBP Świdnica – prenumerata prasy 2023 rok”,
 • Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zgodnie z cyklem wydawniczym, określonym indywidualnie dla każdego tytułu,
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt oraz własnym transportem na adresy zamawiającego wskazane w umowie
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • oferta powinna zawierać cenę netto i brutto każdego oferowanego tytułu,
 • za cenę zamówienia przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT),
 • podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty związane z przekazaniem i dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów,
 • prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia 16.01.2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (termin realizacji zakończy się z chwilą otrzymania ostatniego numeru każdego tytułu za rok 2023).

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Całkowita cena brutto oferty – 100%

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę sporządzoną pisemnie, w języku polskim – załącznik nr 1, należy przesłać w formie drukowanej na adres zamawiającego lub przesłać na adres email umieszczając w tytule
„ Prenumerata 2023 r.”


Do oferty należy dołączyć:

 • „listę tytułów MBP Świdnica_ prenumerata prasy 2023 rok”  – załącznik nr 2,
 • parafowany wzór umowy – załącznik nr 3.

Wszystkie dostarczone dokumenty i ich załączniki muszą być podpisane przez uprawnione osoby.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2023 r. na adres Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert pocztą elektroniczną oferent przesyła skan wszystkich dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną oferent wyłoniony, jako wykonawca zamówienia obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu oryginał oferty.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca podpisze umowę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzeże, że określone informacje nie mogą być udostępniane oraz uzasadni, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec ceny, nazwy i adresu Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawców.
 3. Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego mbp.swidnica.pl oraz mbp.swidnica.bip-gov.info.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: krzysztof.olejniczak@comars.pl;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 1710, z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Małgorzata Szwedo – kierownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów, tel. 746400933, mszwedo@mbp.swidnica.pl

W ZAŁĄCZENIU:

– formularz oferty (zał. 1)
– lista tytułów MBP Świdnica – prenumerata prasy 2023 rok (zał. 2)
– wzór umowy (zał. 3)


…………………………………………………
podpis Dyrektora