Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości (zmieniona uchwałą nr XXXI/334/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r.) do 30 listopada br. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

Zgodnie z przyjętymi warunkami i trybem:

 1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy.
 2. Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czy opieki nad zabytkami;

2) zamieszkuje w Świdnicy.

 1. Stypendium służy wspieraniu rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami.
 2. Stypendium może być przyznawane jako:

1) stypendium twórcze, w dziedzinach:

 1. a) literatura,
 2. b) sztuki wizualne,
 3. c) muzyka,
 4. d) taniec,
 5. e) teatr,
 6. f) film,
 7. g) opieka nad zabytkami,

2) stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w zakresie animacji i edukacji kulturalnej.

 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) osoba zainteresowana;

2) w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie;

3) szkoły i uczelnie;

4) instytucje kultury;

5) organizacje pozarządowe, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.

 1. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały.
 2. Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium.
 3. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.
 4. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach.
 5. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:

1) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 300 zł brutto;

2) dla studentów – 400 zł brutto;

3) dla osób pełnoletnich nieuczących się – 450 zł brutto.

Wnioski wraz z oświadczeniami adresowane na Wydział Kultury i Organizacji Pozarządowych – Referat Kultury, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. do godz.15.30.

Ww. uchwała określająca warunki i tryb przyznawania stypendiów jest do wglądu w Referacie Kultury, Świdnica ul. Długa 33, pokój nr 03 – oficyna II piętro, tel. 74/8562-836 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: bip.swidnica.nv.pl/swidnica.

Świdnica, 27.10.2021 r.

Sporządziła: J. Trojan-Skała

Dokumenty: