Wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury

Do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/393/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

1) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy;

2) uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

a) komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw kultury,
b) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabytków,
c) organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury w mieście,
d) jednostki kultury i oświaty z terenu miasta;

3) formularz wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik do uchwały;

4) nagrody indywidualne lub zbiorowe, w formie pieniężnej lub rzeczowej przyznawane są wyróżniającym się w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których terenem działania jest miasto Świdnica, tj.: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom gminnych jednostek kultury i oświaty.

Wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami dot. przetwarzania danych osobowych należy składać Biurze Obsługi Interesantów – pokój nr 1a Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Referat Kultury, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie do 30 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miasta). Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Referacie Kultury,
ul. Długa 33 pokój nr 03, tel. 74/8562-836 oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11820,zbior-przepisow-gminnych

do pobrania: