na wykonanie najlepszego zdjęcia obrazującego tytułowe zwycięstwo książki nad informacją dostępną
z sieci Internetowej. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do wszystkich czytelników biblioteki. Najlepsze zdjęcie zostanie nagrodzone.

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Zwycięstwo książki nad informacją z sieci” jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy.

Cel i przedmiot konkursu
Celem konkursu jest wykonanie zdjęcia, które najlepiej zobrazuje zwycięstwo książki nad informacją z sieci.
Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni i niepełnoletni czytelnicy biblioteki – użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Zdjęcia do konkursu należy zamieszczać wyłącznie pod postem „Zwycięstwo książki
  nad informacją z sieci”
  , na fanpage Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy:
  https://www.facebook.com/MBPswidnica
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Zdjęcie nie może zawierać elementów obraźliwych.
 2. W przypadku, gdy konto Facebook uczestnika konkursu jest kontem fikcyjnym, należy pod zdjęciem dopisać swoje nazwisko i imię.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Zdjęcia należy zamieścić do 20.05.2022 roku elektronicznie pod postem „Zwycięstwo książki nad informacją z sieci”, na fanpage Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
 2. Uczestnik konkursu może zamieścić 1 zdjęcie w poście „Zwycięstwo książki nad informacją z sieci” na koncie Facebook MBP w Świdnicy.
 3. Zdjęcia, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 4. Zdjęcia umieszczone poza wyznaczonym terminem nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac konkursowych
Zdjęcia będą oceniane według następującymi kryteriów:
• zgodność z tematem;
• oryginalność;
• estetyka.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę Konkursu.
 2. Planowana data ogłoszenia wyników: 23 maja 2022 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania imienia i nazwiska oraz informacji o zwycięzcy konkursu.
 4. Dla zwycięzcy przewidziane jest nagroda – bon o wartości 150 zł na zakupy w sieci Empik.
 5. Najlepsze zdjęcie zostanie zamieszczone na stronie internetowej biblioteki www.mbp.swidnica.pl
 6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu.
 7. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 74 640 09 35.
 8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.mbp.swidnica.pl
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz nie wyłaniania zwycięzcy.
 11. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie prawo zmian i uzupełnień.
 12. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie
  dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r. poz. 1000)