Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ogłasza konkurs na zaprojektowanie gry planszowej o tematyce poświęconej 75-leciu Miejskiej Biblioteki Publicznej pt. „Memory 75”.

Regulamin konkursu na zaprojektowanie gry planszowej pt . „Memory 75”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, tel. (74) 640 09 36, e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl

Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie gry planszowej typu memory o tematyce poświęconej 75-leciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, jej działalności i historii.
 2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu świdnickiego. Gra może być stworzona indywidualnie bądź grupowo (do czterech osób) – w gronie rodzinnym lub z przyjaciółmi.
 3. Celem konkursu jest:
  – poszerzenie wiedzy na temat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy,
  – promocja idei gier planszowych jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu
  w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Forma dostarczonej pracy

 1. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.
 2. Gra ma być oparta na zasadach znanych gier planszowych typu memory.
 3. Projekt gry może być wykonany w dowolnej technice, np. fotografia, rysunek, grafika.
 4. Składowe projektu:
  – opracowanie graficzne 24 par kartoników formatu 6×6 cm;
  – opracowanie graficzne opakowania gry (wierzch opakowania), organizator zastrzega sobie prawo częściowego ingerowania w projekt opakowania (logo i nazwa biblioteki),
  – instrukcja przygotowana na oddzielnej kartce formatu A5.
 1. Do każdej pracy konkursowej musi być dołączony formularz zgłoszeniowy.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.

Miejsce i termin składania prac

 1. Prace należy składać do dnia 29 kwietnia 2022 r.
 2. Prace konkursowe wraz z załącznikiem nr 1 należy złożyć lub wysłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
  z dopiskiem: Memory 75 – konkurs na grę planszową; W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2022 r.
 4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie
  oraz drogą mailową.

Prawa autorskie

 1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie gry planszowe wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem przygotowanych i przesłanych prac konkursowych,
  a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.
 3. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie
  ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
 4. Uczestnicy konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszenia, oświadczają,
  że posiadają autorskie prawa majątkowe do przekazanej pracy konkursowej w formie gry planszowej i wyrażają zgodę na ich nieodpłatne publikowanie, rozpowszechnianie w celach promocyjnych.
 5. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone co do terytorium wykorzystywanie przez Organizatora gier planszowych zgłoszonych do konkursu na różnych polach eksploatacji, w szczególności: druku w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz zamieszczenia ich w internecie.
 6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. W celu oceny prac konkursowych zostanie powołana przez Dyrektora Biblioteki Komisja oceniająca nadesłane prace konkursowe.
 2. Komisja dokona oceny nadesłanych gier planszowych wg następujących kryteriów:
 • walory artystyczne,
 • zgodność tematu,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • przejrzystość zasad gry,
 • estetyka pracy wykonania,
 • jakość techniczna.

Nagrody

Organizator przewiduje jedną główną nagrodę w postaci bonu podarunkowego do Salonów sieci Empik:

I nagroda – bon o wartości 200 zł oraz pięć egzemplarzy zwycięskiej gry planszowej własnego projektu.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

Załącznik nr 1