na wyłonienie najlepszego graficznego projektu – pieczęci okolicznościowej. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców miasta. Wygrany projekt będzie wykorzystywany jako biblioteczna pieczęć okolicznościowa.

Plakat - zaprojektuj okolicznościową pieczęć

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie pieczęci „75-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, który mógłby być wykorzystywany jako pieczęć.
 2. Pieczęć wykorzystywana będzie do promocji rocznicy Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez m.in. oznaczenie zakupionego księgozbioru do Biblioteki w 2022 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 lutego 2022 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy miasta, w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 2. Projekty do konkursu muszą być zgłaszane indywidualnie.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Wygrana w konkursie jest jednoznaczna z przekazaniem na Organizatora konkursu praw autorskich.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt pieczęci powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, np. na:
 • papierze firmowym,
 • plakatach, ulotkach,
 • ogłoszeniach prasowych,
 • gadżetach okolicznościowych,
 • nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,
 • nośnikach reklamy zewnętrznej,
 • w książkach.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu
  z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
 2. Prace należy wykonać korzystając z dowolnych technik komputerowych i plastycznych.
 3. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 4. Pieczęć powinna:
 • być czytelna i łatwa do zapamiętania,
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • być łatwo identyfikowana z biblioteką.
 1. Pieczęć nie powinna być skomplikowana pod względem graficznym.
 2. Prace należy składać podając na karcie zgłoszenia (załącznik nr 1):
 • Imię i nazwisko,
 • adres i telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 2).
 1. Sposób przekazania pracy:
 • praca powinna być przesłana na adres mailowy: sekretariat@mbp.swidnica.pl
 • praca plastyczna powinna zostać zeskanowana i przesłana w załączniku,
 • praca w technologii komputerowej powinna zostać przesłana w załączniku.

V. Prawa autorskie

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy wysyłać do 18.02.2022 roku elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mbp.swidnica.pl
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz nie wyłaniania zwycięzców.
 5. Organizator nie zwraca prac i może wykorzystać je do przygotowania wystawy pokonkursowej, a także innych działań promujących bibliotekę.
 6. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie prawo zmian i uzupełnień.
 7. Do pracy dołączyć należy kartę zgłoszeniową.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • zgodność projektu z tematem,
 • oryginalność pieczęci, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność,
 • estetyka wykonania projektu pieczęci.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania imienia i nazwiska oraz informacji
  o laureatach konkursu, a także umieszczeniu tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora, mediach, internecie, prasie.
 3. Dla zwycięzcy przewidziane jest nagroda – tablet graficzny.
 4. Planowana data ogłoszenia wyników 28 lutego 2022 roku.
 5. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki www.mbp.swidnica.pl
  oraz przesłane na wskazany adres mailowy w karcie zgłoszenia.
 6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu.
 7. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać drogą mailową: sekretariat@mbp.swidnica.pl
 8. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie: www.mbp.swidnica.pl
 9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000)

IX. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika konkursu niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń; w szczególności uczestnik przystępując do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału
  w konkursie.
 2. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian
  w postanowieniach regulaminu na każdym etapie trwania konkursu, w tym zmiany terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla uczestników konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji regulaminu.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł zapobiec, o charakterze zdarzeń losowych lub siły wyższej.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania albo przerwania lub odwołania konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu.
 6. Kwestie sporne będą rozstrzygane decyzją Organizatora konkursu, od której nie przysługuje odwołanie.

Karta zgłoszeniowa

Zgoda

Regulamin