W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ZESTAW 2022.

REGULAMIN
1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy prac.
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
3. Jeden autor może nadesłać 1 zestaw prac na dowolny temat, stanowiący przemyślaną, spójną koncepcję autorską.
4. Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.
5. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– e-mail
– tytuł zestawu
– kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce
6. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Franciszkańska 18 ,58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2022
7. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
8. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
9. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
10. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
11. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
12. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
13. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.
TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.
Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.
Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2022 r. – www.sok.com.pl
Ekspozycja wystawy wrzesień-październik 2022 r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2023 r.
NAGRODY
GRAND PRIX „ZESTAW 2022” – MEDAL + 6.000 zł + AUTORSKA WYSTAWA W GALERII FOTOGRAFII W ŚWIDNICY W 2023 r.
I NAGRODA – 2.500 zł
II NAGRODA – 1.500 zł
ORGANIZATORZY:
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KURATOR KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78
www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl

Karta zgłoszeniowa