Znak sprawy: MBP.A.261.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Druk biuletynu „Moja Świdnica”

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku dwutygodnika pt. „Moja Świdnica” kod CN 4902, ISSN 2544-7055.

 1. Parametry druku:
 • nakład: 15 tys.
 • objętość: 20 str.
 • kolorystyka: pełny kolor
 • technika drukowania: coldset
 • format gazety: 289 x 390 mm
 • papier: Kwidzyń 45g lub podobny
 • pakowanie w paczki po: 200 egz.
 • dzień wydawniczy: piątek
 • usługa dodatkowa: dostawa do wyznaczonego kolportera we Wrocławiu.
 1. sposób przekazania Wykonawcy materiałów do druku: za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie plików pdf.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: styczeń – grudzień 2022 r. Zgodnie z harmonogramem druku. Pierwsze wydanie – 14.01.2022 r.
 2. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Cena oferty – 100%

 1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Cena oferty dotyczy jednego wydania biuletynu „Moja Świdnica”.

 1. OFERTĘ STANOWI:

Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

 1. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione) na adres: mbp@mbp.swidnica.pl

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy przesyłać na adres poczty elektronicznej mbp@mbp.swidnica.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy ul .Franciszkańska 18, w terminie do dnia 28.12.2021 r. do godz. 10.00.

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
 2. Agnieszka Bieniowska – tel. 74 640 09 49, e-mail:mbp@mbp.swidnica.pl

Ewa Cuban

…………..………………………………

podpis Dyrektora