Z definicji patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, to gotowość do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia, to umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka, to wspólnota kulturowa oraz solidarność z własnym narodem i społecznością.

A jak zdefiniujemy patriotyzm dzisiaj?

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
 2. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości i ma charakter otwarty.
 3. Warunki uczestnictwa: – termin składania prac: do 5 listopada 2021 r.
  – wręczenie nagród: 10 listopada 2021 r.
  – teksty należy przesłać na adres mailowy biblioteki: sekretariat@mbp.swidnica.pl
  – teksty w formacie: jedna strona A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5;
  – prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1);
  – prace niespełniające wymogów regulaminu lub przesłane po terminie nie będą oceniane.
 4. Nagrody w konkursie: Jury powołane przez Organizatora konkursu przyzna trzy nagrody w postaci bonów upominkowych do salonów Empik o wartości:
  I nagroda – bon na 300 zł
  II nagroda – bon na 200 zł
  III nagroda – bon na 100 zł – Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody drogą e-mailową na adres, z którego została przesłana praca konkursowa;
  – autorzy nagrodzonych prac zostaną indywidualnie zaproszeni po odbiór nagród w siedzibie MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
 5. Uwaga:
  – udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie Organizatorowi praw autorskich do celów promocji;
  – Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora;
  – prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora.
 6. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 7. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu pod tel. 074 640-09-36 oraz e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl