Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na:

DOSTAWĘ PRASY W PRENUMERACIE NA 2021 R. DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. C. K. NORWIDA W ŚWIDNICY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 • Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy na 2021r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
 • „Lista tytułów MBP Świdnica – prenumerata prasy 2021 rok” został zawarty w załączniku nr 2
  do zapytania.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. (termin realizacji zakończy się z chwilą otrzymania ostatniego numeru każdego tytułu za rok 2021).

KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Całkowita cena oferty – 100%

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć prasę spełniającą wymogi techniczno-wydawnicze oraz ilościowe określone odrębnie dla każdego tytułu w załączniku nr 1 – „Lista tytułów MBP Świdnica – prenumerata prasy 2021 rok”,
 • Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zgodnie z cyklem wydawniczym, określonym indywidualnie dla każdego tytułu,
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt oraz własnym transportem do siedziby zamawiającego,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • oferta powinna zawierać cenę netto i brutto każdego oferowanego tytułu,
 • za cenę zamówienia przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT),
 • podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty związane z przekazaniem i dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego,
  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat oraz ewentualnych upustów
  i rabatów.
 • prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy,

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 • Ofertę sporządzoną pisemnie, w języku polskim – załącznik nr 1, należy przesłać w formie drukowanej na adres zamawiającego lub przesłać na adres email umieszczając
  w tytule „ Prenumerata 2021 r.”
 • Do oferty należy dołączyć:
 • „Lista tytułów MBP Świdnica – prenumerata prasy 2021 rok” – załącznik nr 2,
 • parafowany wzór umowy – załącznik nr 3.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ostateczny termin składania ofert wypełnionych w sposób określony w pkt. „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY” minie w dniu 07.01.2021 r. o godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert pocztą elektroniczną Oferent przesyła skan wszystkich dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy.

W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną oferent wyłoniony, jako wykonawca zamówienia obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu oryginał oferty.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Agnieszka Bieniowska – kierownik ds. administracyjno-gospodarczych

tel. 746400948, email: mbp@mbp.swidnica.pl

w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego mbp.swidnica.pl oraz mbp.swidnica.bip-gov.info.pl
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęci żadnej z ofert w każdym momencie i bez podania przyczyny.

Więcej: BIP