W dniu 10.07.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbyły się obrady Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2020.

PROTOKÓŁ Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2020

W dniu 10.07.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbyły się obrady Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2020.
Prace oceniało Jury w składzie:

Karol Maliszewski – Przewodniczący Jury
Jacek Podsiadło
Anna Mizgajska
Andrzej Protasiuk
Ewa Cuban

Na XIII Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2020 – autorzy nadesłali 58 książek. Biorąc pod uwagę walory literackie oraz oryginalność opracowania graficznego, do nagrody nominowano książki następujących autorów:

1/ Jacek Maria Hohensee „ŚWIATY ZAPASOWE”

2/ Laura Sarai „#ZOSTAŃWPOCIĄGU”

3/ Małgorzata Południak „PODRÓŻOWANIE W PRZESTRZENI”

4/ Jonasz Niewiadomski „TEATRZYK INFLUENCERSKA GĘŚ”

5/ Tomasz Ososiński „DOM ANDERSENA”

6/ Mateusz Andała „KLEJNOTY WIELORYBA”

7/ Agnieszka Oknińska „OPOWIADANIA”

8/ Jacek Świłło „TU, W DOLE”

9/ Piotr Zemanek „CIAŁA MI(S)TYCZNE”

10/ Ka Klakla „POBUDKA”

Po wnikliwej analizie Jury postanowiło, że Nagrodę Główną otrzyma Tomasz Ososiński za książkę pt. „DOM ANDERSENA”.

 

 

 

 

 


 

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS

NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ – ŚWIDNICA 2020

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

 

REGULAMIN

Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
  w Świdnicy.

 2. W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.

 3. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

 4. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.

 5. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej – A5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 5 egzemplarzach.

 6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu. Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl.

 7. Jury przyzna tylko jedną nagrodę.

 8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna
  w wysokości 3000 złotych.

 9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego
  z publikacją książki.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany
  ze stronami redakcyjnymi.

 11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania nagrody.

 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 13. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 31 marca 2020 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem „KONKURS – ŚWIDNICA 2020”.

 14. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi
  w
  2020 roku. Zawiadomienie o wynikach do 15 maja 2020 roku na stronie internetowej Organizatora – www.mbp.swidnica.pl.

 15. Zwrot prac nadesłanych na konkurs autorom, którzy wyrażą takie życzenie zaznaczając odpowiednie pole w Karcie Zgłoszenia oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 grudnia 2020 roku.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.

 17. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl

Do pobrania:

Regulamin
Karta Zgłoszenia