Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim, w którym główną nagrodą będzie publikacja zwycięskiego tekstu w kończącej warsztaty literackie antologii.

Regulamin:

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim, w którym główną nagrodą będzie publikacja zwycięskiego tekstu w kończącej warsztaty literackie antologii.

 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida
  w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

 3. Terminy – zmiana terminu:
  – wysłania prac konkursowych: do 31 sierpnia 2020 r.
  – ogłoszenia wyników: wrzesień 2020 r.

 4. Uczestnikiem mogą być wyłącznie osoby, które nie uczestniczą w warsztatach literackich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską w MBP w Świdnicy – brak ograniczeń wiekowych.

 5. Zasady dotyczące tekstu:
  – Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne – proza, poezja, dramat do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1,5),

  – Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz podać adres e-mail.

 6. Wysłanie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na wzięcie udziału w konkursie i jej późniejsze wykorzystanie przez MBP w Świdnicy.

 7. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę konkursową na adres: sekretariat@mbp.swidnica.pl z dopiskiem „Dołączę do antologii”.

 8. Jury powołane przez Organizatora wybierze jeden tekst spośród nadesłanych i przyzna tylko jedną nagrodę.

 9. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.

 10. Nagroda:
  – druk tekstu w antologii kończącej kolejny cykl warsztatów pisarskich roku 2020,
  – autor nagrodzonego tekstu nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego
  z jego publikacją.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony tekst oraz prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach
  w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.

 12. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: sekretariat@mbp.swidnica.pl

regulamin

załącznik nr 1