Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja ogłasza konkurs plastyczny pt. „Polska – moja ojczyzna”.

REGULAMIN KONKURSU
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy – Filia nr 2

Cele konkursu:
– zachęcenie do korzystania z biblioteki;
– promowanie czytelnictwa;
– rozwijanie wrażliwości literackiej i artystycznej;
– zachęcenie uczestników do prezentowania swoich plastycznych zainteresowań i talentów;
– kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

Uczestnicy:
– dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz szkół podstawowych w Świdnicy;

Tematyka prac konkursowych:
– wykonanie pracy plastycznej o tematyce patriotycznej w dowolnej technice i gabarycie.

Terminy:
– składania prac: do 29.04.2020
– rozstrzygnięcie konkursu: 04.05.2020

Sposób składania prac konkursowych:
– przesłanie zdjęcia pracy na adres mailowy biblioteki: sekretariat@mbp.swidnica.pl

Warunki uczestnictwa:
– prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym formacie i formie dowolną techniką plastyczną;
– każda praca powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1) zawierającą czytelne imię i nazwisko autora, wiek, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie danych;
– prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Ocena prac:
– jury powołuje organizator konkursu;
– oceniane będą tylko prace indywidualne;
– autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody;
– prace oceniane będą w trzech kategoriach:

kat. I – dzieci uczęszczające do przedszkoli w Świdnicy;
kat. II – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy I-III);
kat. III – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy IV-VII);

– autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną indywidualnie zaproszeni po odbiór nagród w Filii nr 2, z chwilą jej otwarcia dla czytelników;
– nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zastaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez Filię nr 2 oraz na fanpage’u w serwisie Facebook i stronie internetowe MBP.

Uwaga:
– udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorowi praw autorskich do celów promocji;
– udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych na stronach www Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy oraz fanpage’u w serwisie Facebook.
– prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Filii nr 2 MBP w Świdnicy, tel. 074 640-09-46.

Do pobrania:

Załącznik nr 1