Dział Promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, jest ważnym elementem strategii marketingowej, polegającej na szerokiej informacji i propagowaniu wśród użytkowników i całego środowiska biblioteki, jej zbiorów, form usług, imprez kulturalnych. Ważne jest przy tym dotarcie poza krąg stałych odbiorców, i to w sposób swoisty, niestereotypowy.

Warunki lokalowe biblioteki sprzyjają organizowaniu wystaw – Galeria II piętro, wszelkiego typu spotkań oraz warsztatów.

Promocja zbiorów i usług naszej biblioteki przejawia się poprzez:

– plakaty informacyjne, ulotki, informatory,

– wystawki w gablotach bibliotecznych,

– wystawy,

– spotkania np. autorskie,

– artykuły w prasie lokalnej,

– kiermasze książkowe – promocja nowości wydawniczych,

– reportaże z imprez, wywiady w lokalnej telewizji,

– stronę internetową,

– organizowanie lub uczestniczenie w realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych.

Od 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna wydaje biuletyn informacyjny Moja Świdnica celem szeroko rozumianej informacji skierowanej do mieszkańców Świdnicy. W biuletynie publikowane są bieżące informacje z terenu powiatu świdnickiego. Prezentowane są wywiady z mieszkańcami, ciekawe postaci oraz bieżące problemy miasta. Podejmowane są tematy związane m.in. z kulturą, oświatą, działalnością organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Publikacja jest dostępna dla wszystkich mieszkańców – bezpłatnie. Zwyczajowo nakład biuletynu wynosi 15 000 egz.  Częstotliwość niezmiennie to dwutygodnik.

Obok biuletynu osoby go tworzące realizują także projekt portalu internetowego: http://mojaswidnica.pl