Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji realizuje projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe działania twórcze z zakresu literatury, fotografii, grafiki, mające na celu przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów z pogranicza. Kolejnym z działań jest wydanie książki w tłumaczeniu na język polski i czeski, zgodnie z oczekiwaniami twórcy (wyłonionego w ramach ogłoszonego konkursu). 

Regulamin konkursu

Założeniem konkursu jest wydanie książki w tłumaczeniu na język polski i czeski, zgodnie z oczekiwaniami twórcy, w atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Konkurs ma na celu przybliżenie twórczości literackiej ludzi pogranicza, którzy mają znaczący dorobek w swoim kraju, a ich twórczość nie jest znana u sąsiadów. Organizatorzy konkursu zadbają o promocję wydanej książki po stronie czeskiej i polskiej oraz o organizację spotkań autorskich.

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
 2. W konkursie mogą brać udział autorzy o znaczącym dorobku literackim zamieszkali na terenie Euroregionu Glacensis, którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.
 3. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. powieść, zbiór opowiadań) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. Tematyka prac jest dowolna.
 4. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej –  A5, objętość do 200 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 1 egzemplarzu.
 5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu. Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl.
 6. Jury powołane przez Organizatora wyłoni jednego autora, któremu zostanie wydana książka.
 7. Z autorem nagrodzonej książki zostanie zawarta umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 10. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 25.03.2019 na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem „KONKURS – Słowem i obrazem”.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu do 08.04.2019 r.
 12. Zwrot  prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 30.09.2019 r.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.
 14. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl 

Karta zgłoszenia
Zgoda


Mikroprojekt „Słowem i obrazem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”