Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

 1. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece w Świdnicy jest Pan Krzysztof Olejniczak. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.609 010402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r., art. 4 p1 u2.

 1. Pani / Pana dane osobowe udostępnianie są Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

 1. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktywności Pani / Pana jako czytelnika (korzystanie z zasobów Biblioteki odnotowywane w zbiorach danych), po ustaniu aktywności dane będą przechowywane przez dodatkowe 5 lat.

 1. Ma Pani / Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;

 • żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;

 • żądania ograniczenia przetwarzania;

 • przeniesienia swoich danych;

 • wniesienia sprzeciwu;

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

 1. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 1. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Bez podania tychże danych korzystanie z zasobów Biblioteki (wypożyczanie, zamawianie książek i multimediów) będzie niemożliwe.

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.


Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece w Świdnicy jest Pan Krzysztof Olejniczak.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.609 010402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl