PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
XVIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFII
,,ZESTAW – ŚWIDNICA 2017”

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród w piątek 15 września 2017 o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18
Kurator konkursu: Andrzej Protasiuk (Es. FIAP)

Jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Fotografii „Zestaw – Świdnica 2017” w składzie:
Piotr Tomczyk – artysta fotograf (ZPAF), PWSFTviT w Łodzi – przewodniczący;
Maciej Hnatiuk – artysta fotograf;
Andrzej Protasiuk – artysta fotograf (Es. FIAP)
po obejrzeniu nadesłanych na konkurs 212 zestawów prac 88 autorów zakwalifikowało w dniu 22 lipca do wystawy pokonkursowej w dziale Fotografii reportażowej 28 zestawów prac 16 autorów i w Fotografii poszukującej 25 zestawów prac 15 autorów oraz przyznało następujące nagrody:

Grand Prix „Zestaw 2017”, Medal i 5.000 zł – Jakub Wawrzak – Toruń za zestaw „Poza obrazem”

Dział I: Fotografia reportażowa
I Nagroda, 1.500 zł – Tadeusz Koniarz – Tarnów za całośc nadesłanych prac
II Nagroda, 1.000 – Jakub Wawrzak – Toruń za zestaw „Kopuły”
Wyróżnienie, 500 – Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych za zestaw „Świt”
Dział II: Fotografia Poszukująca
II Nagroda, 1.000 zł – Marek Hasso–Agopsowia – Olsztyn za zestaw „Archiformy – Londyn 2016”
Wyróżnienie, 500 zł – Anna Jakubowska – Gdańsk za zestaw „Odbicie”
Wyróżnienie, 500 zł – Jacek Boczar – Tychy za zestaw „Leśne początki Onka i Onki”

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace następujących autorów:

Dział I: Fotografia reportażowa
1. Jacek Boczar – Tychy – „Dzień z życia mima”
2. Natalia Borowicz – Bielsko-Biała – „Odlot – Lwów 2017”, „Drugie życie”, „Spojrzenie”
3. Piotr Borowicz – Bielsko-Biała – „Czas zatrzymany – Olomuc 2016”,
   „Dzień Teatru – 100 rocznica urodzin T. Kantora”
4. Marek Hasso-Agopsowicz – Olsztyn – „Ulice Meksyku – Meksyk 2017”
5. Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych – „Świt”, „Złodziejki”
6. Tadeusz Koniarz – Tarnów – „Droga do Boga”, „Tadeusz i Barbara”, „Świat bez koloru”, „May day Paris”
7. Lidia Krzywoźniak – Kalisz – „Krajobraz na wskroś wiejski”, „Wybrzmiały ton”
8. Katarzyna Olter – Piła – „Alkierz emocji”, „Oddział dziecięcy”
9. Sylwia Pietraszko – Bielsko-Biała – „Konwent Tattoo”
10. Anna Piwowarska-Sasik – Kraków – „Na targu koni w Skaryszewie”
11. Marek Synowiecki – Opole – „Okna życia”
12. Izabela Urbaniak – Łódź – „Mieszkam tu”, „Szkoła”
13. Jakub Wawrzak – Toruń – „Kopuły / Domes”
14. Barbara Wójcik – Oświecim-Brzezinka – „Postulat”
15. Daniel Yemet – Katowice – „Umierające osiedle Borki”, „Księstwo Bytomskie”
16. Krzysztof Zając – Kielce – „Nowy Świat vol. 1”, „Nowy Świat vol. 2”

Dział II: Fotografia poszukująca
1. Jacek Boczar – Tychy – „Leśne początki Onka i Onki”, „Ilustracja bajek niewydanych”
2. Piotr Borowicz – Bielsko-Biała – „Morawy”, „Przestrzeń”
3. Marek Hasso-Agopsowicz – Olsztyn – „Archiformy – Londyn 2016”
4. Anna Jakubowska – Gdańsk – „Odbicie”, „Cmentarze Nowego Jorku”, „Drogi, dróżki – dolina Nidy”,
   „Studnia”
5. Jolanta i Franciszek Kluczyńscy – Łódź – „Diagnosis”
6. Krystyna Kosińska – Wałbrzych – „Tańcząca I, II, III”
7. Aleksandra Maryńczak – Bielsko-Biała – tryptyk „Za siedmioma górami…”
8. Monika Nagły – Bielawa – „Inspiracje I”
9. Sylwia Pietraszko – Bielsko-Biała – „Konwent Totto”
10. Małgorzata Sajur – Oława – „Tożsamość”, „Wstyd”, „Anhedonia”
11. Urszula Sobieszek – Piastów – „Czworonogi”
12. Jakub Wawrzak – Toruń – „Strażnicy / Watchmen”, „Pseudologia fantastica”,
     „Poza obrazem / Outside the Image”
13. Barbara Wójcik – Oświecim-Brzezinka – „Ora et labora”
14. Daniel Yemet – Katowice – „Fotografia w mobilności – mobilność w fotografii”, „Nietest Rorschacha”
15. Alojzy Ziółkowski – Wałbrzych – „Tryptyk o czasie: przeszłym, teraźniejszym, przeszłym”


GRAND PRIX „ZESTAW 2017”
fot. Jakub Wawrzak
zestaw ”OUTSIDE THE IMAGE”:

 

 

ZESTAW 2017
XXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII

REGULAMIN

 1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
 2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
 3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
  – imię i nazwisko autora,
  – dokładny adres,
  – e-mail,
  – tytuł działu,
  – numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,
  – tytuł zestawu
  – kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce
 5. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  Franciszkańska18 ,58-100 Świdnica
  z dopiskiem: ZESTAW 2017
 1. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
 2. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
 3. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
 4. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 5. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
 6. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
 7. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na
  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
  ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
  na potrzeby konkursu.

DZIAŁ I
FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

DZIAŁ II
FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości. Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i Nazwisko

Adres

Dział „Fotografia Reportażowa”

Tytuły prac

1.

2.

3.

4.

Dział „Fotografia Poszukująca’

Tytuły prac

1.

2.

3.

4.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 30.06.2017 r.
Posiedzenie Jury do 15. 08. 2017 r.
Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2017 r.  –  www.sok.com.pl
Ekspozycja wystawy wrzesień-październik 2017 r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2018 r.

NAGRODY

GRAND PRIX „ZESTAW 2017” MEDAL + 5.000 zł

DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

I NAGRODA – 1.500 zł

II NAGRODA-1.000 zł

DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

I NAGRODA – 1.500 zł

II NAGRODA-1.000 zł

ORGANIZATORZY:

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl

XXIII INTERNATIONAL PHOTO-CONTEST – SET 2017
REGULATIONS OF THE COMPETITION

1.Participants of the competition can only send sets, cycles of works.
2.The competition is accessible for all the persons who take photographs.
3.Up to 4 sets in every section can be sent in by one author.
4.At the other side of each work the following information should be provided in the order as follows:

– author’s name and surname
– full address
-e-mail
-title of section
– subsequent number of set consistent with the attached application form
-title of set
– the order of works in a particular set or its graphic layout should be
written on a separate sheet of paper 5.The works in stiff packages should be sent at the following adress: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,ul. Franciszkańska 18, 58-100 SWIDNICA ”SET – 2017”

6..The Organisers provide the return of works in the same packages.
7.The Organisers are in the right to reproduce and to publish the photographs, free of charge, in the catalogue, the press, television and the Internet in order to advertise the exhibition.

8.The winning works become the exclusive ownership of the authors.
9.The Jury enjoy the right to divide the prizes in a different way.
10.Conditions of the competition have the force of contractual obligations obligatory for the Organisers and the Participants of the competition.

SECTION I
REPORTAGE PHOTOGRAPHY

Photographic registration of time and place we live in. Significant social issues. Personal autor’s attitude to reality. A report, document, journalistic photography. Size of the whole set – not bigger than 70×100 cm.

SECTION II
SEARCHING PHOTOGRAPHY

Searching for new means of photographic expression of the surrounding world, people, thoughts, feelings, experiences, impressions and so forth.

Contemplations of formal nature, searching in the areas of the structure of photographic representation of visual reality. Size of the whole set – not bigger than 70×100 cm.

FINAL RESOLUTIONS

„Each author of the works selected to be displayed will receive the diploma of participation and the catalogue of exhibition.

„All participants of the competition will receive the catalogue of exhibition free of charge.

THE APPLICATION FORM

Name

Address

SECTION I

REPORTAGE PHOTOGRAPHY

Titles of sets

1.

2.

3.

4.

SECTION II

SEARCHING PHOTOGRAPHY

Titles of sets

1.

2.

3.

4.

TIMETABLE

Deadline or submission of works till 30.06.2017

Sitting of Jury till 15.08.2017

Announcement of results till 25.08.2017  – www.sok.com.pl

Exposition from September – October 2017

Return of all the works together with the catalogue of exhibition till 31.01.2018 PRIZES

GRAND PRIX SET’ 2017 THE MEDAL + 5.000 ZL

SECTION I REPORTAGE PHOTOGRAPHY

I PRIZE – 1.500 ZL

II PRIZE-1.000 ZL

SECTION II SEARCHING PHOTOGRAPHY

I PRIZE – 1.500 ZL

II PRIZE-1.000 ZL

THE ORGANISER:

SWIDNICKI OSRODEK KULTURY

/Swidnica Culture Centre/

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

THE COMMISSIONER OF THE COMPETITION:

Andrzej Protasiuk /Es.FIAP/

Detailed information on the competition can be obtained from: Swidnicki Osrodek Kultury phone number: +48 74 8515657, +48 74852-29-78
www.sok.com.pl sok@sok.com.pl