Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy zapraszają wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy zestaw fotografii. Czekają atrakcyjne nagrody, laureat Grand Prix otrzyma medal i 5 tysięcy złotych. Dodatkowo będzie mógł swoje prace pokazać na indywidualnej wystawie w roku 2016.
Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie cykle prac, pojedyncze fotografie nie będą brane pod uwagę. Konkurs Fotograficzny Zestaw jest organizowany po raz dwudziesty drugi. Ostateczny termin przyjmowania prac mija 31 lipca.

ZESTAW 2016
XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
REGULAMIN:
1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– e-mail,
– tytuł działu,
– numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,
– tytuł zestawu
– kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce 5.
Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul.Franciszkańska18 ,58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2016
6. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
7. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
8. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
9. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
10.Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
11. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
12. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby konkursu.

DZIAŁ I
FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument,
fotografia publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

DZIAŁ II
FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości. Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i Nazwisko
Adres

Dział „Fotografia Reportażowa”
Tytuły prac

1.
2.
3.
4.

Dział „Fotografia Poszukująca’ ‚
Tytuły prac
1.
2.
3.
4.

TERMINARZ:
Ostateczny termin przyjmowania prac do 31.07.2016 r.
Posiedzenie Jury do 15. 08. 2016 r.
Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2016 r.
Ekspozycja wystawy wrzesień-listopad 2016 r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2017 r.

NAGRODY:
GRAND PRIX „ZESTAW 2016” MEDAL + 5.000 zł

DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł

DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł
ORGANIZATORZY:
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. CYPRIANA K. NORWIDA W ŚWIDNICY

KURATOR KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl