§1 Zasady ogólne

 1. Prawo do korzystania z komputerów zainstalowanych w Bibliotece mają wszyscy zainteresowani.

 2. Korzystający zobowiązany jest wpisać się do księgi odwiedzin.

 3. Komputery zainstalowane w Bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.).

 4. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki bez podejmowania próby naprawy.

 5. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.

 6. Użytkownicy mają prawo do:

  – korzystania z zainstalowanych programów,

  – korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece na zasadach określonych w § 2,

  – korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w § 3,

  – korzystania z dostępu do pakietu Office na zasadach określonych w § 4,

  – kopiowania części danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 7. Użytkownikowi nie wolno:

  – instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,

  – korzystać z oprogramowania nie wymienionego w § 2, § 3 i § 4 zainstalowanego na dysku twardym komputera.

§ 2 Korzystanie z oprogramowania multimedialnego

 1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych udostępnianych w Bibliotece.

 2. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

 3. Korzystanie na miejscu z programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.

§ 3 Korzystanie z z dostępu do Internetu

 1. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy przeglądarki – Internet Explorer, Mozilla Firefox i ogranicza się do serwisów www. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne dla czytelników posiadających kartę biblioteczną, pozostałe osoby zobowiązane są do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych i instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.

§ 4 Korzystanie z pakietu Office

 1. Użytkownik może samodzielnie korzystać z pakietu Office, tj. edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Korzystanie z pakietu Office jest bezpłatne.

 2. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nie przestrzegania powyższych zasad pracownik Biblioteki może odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z komputera.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.