§1 Przepisy ogólne

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy udostępniane są wszystkim zainteresowanym.

 2. Zbiory wypożyczane do domu udostępniane są po wypełnieniu karty zobowiązania.

 3. Ze zbiorów udostępnianych na miejscu może korzystać każda zainteresowania osoba po okazaniu własnej karty bibliotecznej lub dokumentu ze zdjęciem.

 4. Wypożyczanie zbiorów w filiach/działach skomputeryzowanych możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu własnej karty bibliotecznej.

 5. Biblioteka może pobierać opłaty: za usługi kserograficzne, informatyczne, za kary z tytułu przetrzymywania zbiorów oraz wpłaty z tytułu zniszczenia lub zagubienia zbiorów.

 6. Wysokość pobieranych opłat określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora MBP.

 7. Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzona pokwitowaniem.

§2 Procedura zapisu

 1. Przy zapisie do biblioteki należy okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem i peselem, a po zapoznaniu się z Regulaminem, wypełnić kartę zobowiązania i podpisać ją.

 2. Po zapisaniu się do filii/działów skomputeryzowanych każdy czytelnik otrzymuje własną kartę biblioteczną. Koszt wydania karty określa cennik usług bibliotecznych. Czytelnikom do lat 18 pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie.

 3. Czytelnika niepełnoletniego do biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do biblioteki. W sytuacjach wyjątkowych rodzic lub opiekun prawny czytelnika nieletniego może wypożyczać zbiory na jego konto posługując się jego kartą biblioteczną.

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zameldowania oraz innych danych przekazanych w trakcie rejestracji.

 5. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania biblioteki o zagubieniu karty tak, aby możliwe było zablokowanie konta. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty bibliotecznej.

 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

§3 Udostępnianie na zewnątrz

 1. Jednorazowo z jednej filii/działu można wypożyczyć:

  8 książek;

  3 media ( książki mówione, zbiory muzyczne, filmy, gry komputerowe, kursy językowe, encyklopedie multimedialne).

 2. Poszczególne typy zbiorów wypożycza się:

  książki - na 28 dni;

  książki z księgozbioru podręcznego - na 14 dni;

  książki mówione, kursy językowe - na 28 dni;

  media ( zbiory muzyczne, filmy, gry komputerowe, encyklopedie multimedialne) - na 3 dni.

 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Poszczególne typy zbiorów można przedłużyć:

  książki - raz o 28 dni;

  książki z księgozbioru podręcznego - dwa razy o 14 dni;

  książki mówione, kursy językowe - raz o 28 dni;

  media - raz o 3 dni.

 4. Zbiory aktualnie zarezerwowane nie podlegają prolongacie.

 5. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia zbiorów określony w pkt.2, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

 6. Przy wypożyczaniu zbiorów szczególnie cennych, biblioteka pobiera kaucję w wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

 7. Na prośbę czytelnika pracownik biblioteki może zarezerwować zbiory, które są aktualnie wypożyczone.

 8. Czytelnik może osobiście dokonać rezerwacji online zbiorów za pośrednictwem konta czytelnika. Rezerwacja online jest ważna 2 miesiące.

 9. Jednorazowo można rezerwować nie więcej niż 5 książek i 3 media ( książki mówione, zbiory muzyczne, filmy, gry komputerowe, kursy językowe, encyklopedie multimedialne).

 10. Zamówione pozycje książkowe czekają na odbiór 7, dni a media 3 dni.

 11. Wybrane zbiory czytelnik wypożycza u bibliotekarza i także jemu je zwraca.

 12. Książki wypożyczane są na podstawie wypełnionego rewersu.

§4 Udostępnianie na miejscu

 1. Czytelnik pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną lub dokument ze zdjęciem.

 2. Czytelnik ma obowiązek wpisania się na listę odwiedzin.

 3. Zbiory podaje bibliotekarz, który dokonuje weryfikacji ich kompletności i stanu technicznego przed i po udostępnieniu czytelnikowi.

 4. Czytelnik ma prawo korzystania z prywatnych publikacji, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi.

 5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów na zewnątrz. W takim przypadku czytelnik ma obowiązek wypełnić zobowiązanie.

 6. Czytelnicy korzystający ze zbiorów na miejscu zobowiązani są do skorzystania z szatni.

§5 Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Czytelnik może zamówić zbiory w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Ze sprowadzonych zbiorów czytelnik korzysta na miejscu.

 2. Koszty realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi czytelnik.

§6 Odpowiedzialność czytelnika za zbiory

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością biblioteki, powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a ewentualne uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub za niewłaściwe korzystanie ze zbiorów odpowiada czytelnik.

 3. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie, zniszczenie lub niewłaściwe korzystanie ze zbiorów, jest równe obowiązującej cenie rynkowej.

 4. Czytelnik może za zgodą kierownika filii/działu dostarczyć zamiast zagubionego zbioru identyczny lub inny, ale równie przydatny bibliotece, jednak nie mniejszej wartości.

 5. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony w §3 pkt. 2 biblioteka pobiera opłaty od każdego wypożyczonego egzemplarza, w wysokości:

  książki - 10 gr za każdy dzień roboczy po terminie zwrotu,

  książki mówione, kursy językowe - 10 gr za każdy dzień roboczy po terminie zwrotu,;

  media ( zbiory muzyczne, filmy, gry komputerowe, encyklopedie multimedialne) - 2 zł za każdy dzień roboczy po terminie zwrotu.

 6. Czytelnicy, którzy mają zobowiązania finansowe w stosunku do biblioteki nie mogą korzystać z jej zbiorów.

 7. W przypadku nie zwrócenia zbiorów w ustalonym terminie, biblioteka dochodzi ich zwrotu na podstawie monitów telefonicznych i listownych.

 8. Koszty wezwań oraz monitów ponosi czytelnik.

§7 Przepisy końcowe

 1. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz korzystania z telefonów komórkowych. Pracownik biblioteki ma prawo odmówić obsługi osoby nietrzeźwej.

 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 3. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są czytelnikom informacją wywieszoną w widocznym miejscu oraz za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki.

 4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.

 5. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.

BIP© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28