§ 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin ustala zasady i warunki wypożyczania gier planszowych ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

§ 2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczenie gry jest usługą nieodpłatną. W przypadku gier, których wartość rynkowa przewyższa kwotę 100 zł pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50% ceny gry.

 2. Wypożyczeń do domu dokonywać mogą jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, posiadający ważną kartę biblioteczną, którą winni okazywać każdorazowo.

 3. Samodzielnie gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat.

 4. Gry można wypożyczać na okres 7 dni.

 5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć jedną grę.

 6. Grę można prolongować 1 raz.

 7. Nie można prolongować gier zarezerwowanych.

 8. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

§ 3. Przetrzymywanie zbiorów

 1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczanej gry.

 2. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.

 3. Za nie zwrócone w terminie gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę w wysokości 1,00 zł za każdy kolejny dzień roboczy po terminie zwrotu oraz wysyła upomnienia według Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

§ 4. Kaucja

 1. Kaucja jest zwracana po terminowym zwrocie gry, za okazaniem dowodu wpłaty. W przypadku jego braku, należy napisać podanie do Dyrektora Biblioteki.

 2. Kaucja może być pomniejszona o opłaty dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie takie jak przekroczenie terminu wypożyczenia i pokrycie kosztów naprawy.

 3. Biblioteka zatrzymuje kaucję w przypadku nie zwrócenia gry, uszkodzenia lub zdekompletowania gry.

§ 5. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne gry będące własnością Biblioteki.

 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną grę, tzn. wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

 3. Każda gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.

 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:

  a) odkupienia identycznej pozycji,

  b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z kierownikiem,

  c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.

 7. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

 8. W przypadku udostępnienia swojej karty bibliotecznej innemu użytkownikowi, np. rodzic dziecku, pełną odpowiedzialność materialną ponosi właściciel karty bibliotecznej.

 9. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 10. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia gry, powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki, do czasu uregulowania należności.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2017 r.

 

 

BIP© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28